คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพา นามจุมจัง นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ นายสุนันท์ สีหานาม นางสาวพชรมน ไชยนต์ นางสาวจันทร์จิรา เศษโถ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม ตามโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  9 กันยายน 59 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด