คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

CS : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  IT : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  CE : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559