คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา

ประธานกรรมการ

 
   

 อาจารย์ประหยัด   สุพะกำ
กรรมการ

 อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
กรรมการ
อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ
กรรมการ 
     
 
อาจารย์ภิญโญ  อาจสาลี

กรรมการ

 อาจารย์วาทินี  ดวงอ่อนนาม
กรรมการ
 อาจารย์ประวิทย์  พิมพิศาล
กรรมการ
     
 
 นางสาวภิญญาพัชญ์  วังภูงา

กรรมการและเลขานุการ

 


หน้าที่

๑. กลั่นกรองนโยบายและแผนงานของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
๒. กลั่นกรองระบบการศึกษาและการจัดทำหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรของคณะ

๓. กลั่นกรองระเบียบ ประกาศ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่คณะกรรมการประจำคณะ หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๔. กำกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕. กำกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๖. กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗)
๗. กำกับการประเมินผลรายวิชาการศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือโครงการนักศึกษา
๘. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)
๙. จัดทำงบประมาณรายได้ และรายจ่ายประจำปีของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
๑๐. จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการเงินของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
๑๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้ง